Depolama Terimleri

Adresleme (Addressing): Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemidir.
 

Ambar Teslim-Tesellüm Belgesi: Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.
 

Aktarma Merkezi (Hub): Gelen yük/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.
 

Ambar Tesellüm Fişi (ATF): Üçüncü taraf lojistik hizmet üreten firma tarafından, nakliyesini organize ettiği eşyalar için düzenlediği, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belgedir.
 

Boşaltma (Unloading): Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.
 

Bölgesel Toplama (Zone Picking): Siparişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesidir.
 

Çapraz Sevkiyat (Cross Docking): Tedârikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin gereksinimlerine göre sevk edilmesi işlemidir.
 

Dağıtım Deposu (Distribution Warehouse): Farklı tedârikçilerden gelen ürünlerin müşterilere dağıtılmasına kadar geçen süre içinde depolandığı yerdir.
 

Depolama (Storage): Bir malın kullanılmak ya da sevkedilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.
 

Depo Yönetim Sistemi (Warehouse Management System): Depoların; mal kabul, yerleştirme, stok yönetimi, sayım, işgücü yönetimi, toplama, ambalajlama, sevkiyat plânlama vbg. işlemlerinin barkod, RF terminalleri, otomatik malzeme taşıma sistemleri vd. çağdaş teknolojiler kullanarak yönetimini sağlayan yazılım sistemidir.
 

Dönemsel Sayım (Cycle counting): Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması ve kaydedilmesi işlemidir.
 

Elleçleme (Handling): Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajlama, yükleme vbg. işlemlerdir.
 

Etiketleme (Labelling): Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan etiketleme (kodlama) işlemidir.
 

FEFO: Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kuraldır.
 

Forklift: Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme vbg. işlemler için kullanılan araçtır.
 

FIFO: Genellikle depolamada kullanılan ve ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.
 

Geçici Kabul (Depo): Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemidir. Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.
 

Güvenlik Stoğu (Safety Stock): Tedarik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarıdır.
 

İade (Return): Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, vs.) geri geri vermesidir.
 

İkmâl (Replenishment): Malzemenin stoklama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları halindeki akışının (bulunabilirliğinin-tedariğinin) sağlanmasıdır. Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi.
 

İstifleme (Stowing): Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır.
 

Hasar (Damage): Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vd. işlemleri sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vbg. değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.
 

LIFO: Genellikle depolamada kullanılan ve son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.
 

Katma Değerli İşlemler (Value Added Operations): Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. gibi işlemlerdir. Her bir işlem ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır.
 

Kademeli Stok (Echelon Inventory): Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere tedârik zinciri boyunca aynı ürün için oluşturulan ardışık stoklardır.
 

Mal Kabul (Receiving): Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemidir. İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir.
 

Mevsimsel Stok (Seasonal Stock): Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stoktur.
 
Otomatik Depolama ve Çekme Sistemi: Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollu donanımla gerçekleştirilmesidir.
 
Ölü Stok (Idle Stock): Belirli bir süre boyunca hiç tüketimi olmayan ürünlerdir.
 
Özel Antrepo (Fictive Bonded Warehouse): Bir firmanın salt kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.
 
Paketleme (Packing): Malzemenin uygun miktar, güvenlik vbg koşullara göre ambalajlanmasıdır.
 
Paketleme Malzemeleri (Packaging Materials): Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzemelerdir.
 
Palet (Pallet): Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.
 
Periyodik Stok Kontrol Yöntemi (Periodic Stock Review Method): Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edildiği stok kontrol yöntemidir.
 
Rampa (Stage/Ramp): Malzemenin depoya alınma veya depodan sevkedilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.
 
Raf (Shelf, Rack): Depolarda düzeni sağlamak ve malı korumak amacı için kullanılan donanımlardan biridir.
 
RF Terminal (Radio Frequency Terminal): Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayara iletimini sağlayan aygıttır.
 
Sayım (Physical Counting): Depo giriş ve çıkışları durdurularak depodaki malzemelerin belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesidir. Genel olarak yılda bir ya da iki kere uygulanır.
 
Stok (Stock): Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı depolanan veya bulundurulan malzemedir.
 
Stok Gün Sayısı (Inventory Days): Eldeki stoğun kullanılacağı süreye bağlı miktarsal ölçümüdür.
 
Stok Yönetimi (Stock Management): Kesin veya olası talepleri karşılamak amacıyla hammadde, yarı ürün, ürün ve yardımcı malzemelerin, işletmenin pazarlama, satış, üretim, tedârik, finansal durumu ile zaman, miktar, fiyat ve kalite ölçütlerine dikkat edilerek en uygun şekilde karşılanması, sipâriş ve güvenlik stoğu düzeylerinin belirlenmesi ve depolanmasıyla ilgili faaliyetlerin yönetimidir.
 
Sınıflandırılmış Depolama Politikası (Class Based Storage Policy): Ürünlerin hareketlerine göre sınıflandırıldığı ve bu sınıflar için ayrı stok alanlarının bulundurulduğu depolama politikasıdır.
 
Stok Devir Hızı (Inventory Turnover): Satışlar veya sarfiyatın ortalama stoğa oranıdır.
 
Stok Kontrol (Stock Control): Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde sipârişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesidir.
 
Tedarik Lojistiği (Inbound Logistics): Tedârikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç-kargo tâkibi vbg. lojistik faaliyetlerdir.
 
Tersine Lojistik (Reverse Logistics): Tedârikçi/tedârikçilerden alınan malların müşteri/müşterilere yapılan teslîmat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vd. nedenlerle malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına geri götürülmesidir.
 
Tampon Stok (Buffer Stock): Üretim akışını düzenlemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stoktur.
 
Tedârik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management): Tedârik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin uzun dönem performanslarını artırmak amacıyla, sözkonusu şirketlere ilişkin işletme fonksiyonları ve plânlarının, zincirdeki tüm şirketleri içerecek şekilde, sistematik ve stratejik eşgüdümüdür.
 
Toplama (Picking): Malzemelerin müşteri talebi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemidir.
 
Yerleştirme (Putaway): Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda ilgili lokasyonlarına taşınarak stoklanması işlemidir.
 
Yükleme-Boşaltma Alanı (Dock): Yükleme veya boşaltma amacıyla malzemelerin geçici olarak konulduğu alandır.
 
Yükleme (Loading): Sevk amacıyla malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemidir.